31

Re: Проект "Начни С Себя!"

Иво Андровски, 2 декабря, 20:19

Българите не са недоволни от това, че са били на палатки и са им били тежки условията, а за това, че бяха излъгани от Хаутиев и компания. Аз лично присъствах на преговорите на Хаутиев в Министерството на културата, при ректора на Софийския университет и при декана на ИФ, знам много добре каква беше офертата от руска страна и какви договори се подписаха. А когато нещо се обещава наляво и надясно и се подписват договори на такова високо ниво - те се спазват. И тези договори бяха действително за Руский берег. Ние въобще не знаехме, че ще бъдем на палатки и не бяхме подготвени за тях. Не носехме елементарни пособия, които щяха да са ни  нужни - фенери и т.н. Начинът, по който Хаутиев ни съобщи, че ще бъдем на палатки - след като се приземихме в Уляновск, отидохме на обяд и той ни събра паспортите. Съобщи ни, когато пътувахме в микробуса за лагера, а на обед в ресторанта, докато паспортите бяха в нас, ни говореше, че пътуваме за Руский берег. Недоволството ни идва и от това, че на нас Хаутиев и Шаукат Богданов ни прибраха паспортите и 17 дена не ни ги върнаха. Държаха ни като заложници, а аз като ръководител имах болно момиче от нашата група и нямах паспорт за да я заведа в болница. Не можехме да си обменим пари без паспорти и т.н. На българската група не и беше издаден открит лист за участие в разкопките, въпреки първоначалните договорености и многократните ни настоявания на мен и доц. Иво Топалилов, след пристигането ни в лагера. По отношение на условията в лагера - не бяха спазвани никакви норми и изисквания, и според вашето руско законодателство. Недопустимо е в лагери, отдалечени на голямо разстояние от медицински пунктове, в които работят 90 човека, както в Чертов городок, и 130 в Новая Беденьга, да няма медицински пункт, медицинско лице и необходимите пособия и лекарства за оказване на първа медицинска помощ. Недопустимо е да се носи вода от залива на Волга, за миене и бръснене. Благодарете се, че в тази смяна не стана нещастен случай, да бъде осакатен някой или нещо подобно. В лагера в Новая Беденьга, в който бяхме после, стана произшествие, и тогава ги видях героите ръководители от Самарския университет, как взеха да пребледняват, да си оплитат езиците и да не знаят какво точно да правят. Два часа им бяха нужни, за да се организират и извозят пострадалия до болницата. За щастие - нищо сериозно. Е, ударил се с топора в главата, припаднал, ама няма сътресение, пукнат череп или нещо подобно. И друго за условията в лагера - вие руските студенти сте бъдещата руска интелигенция и ще ръководите по един или друг начин държавата си. Не допускайте да ви оставят да спите на земята, и да ви унижават. Уляновския университет и правителството на Уляновска област са били длъжни да ви осигурят необходимото за тази експедиция, а много от вас нямаха дори " пеньки" в палатките си. Така че се поинтересувайте - къде са отишли парите на УлГПУ и 50-те хиляди евро, които са били отпуснати от правителството на Уляновска област и Комитета за културно наследство, специално за експедицията в Чертов городок, в чий карман, а всички в лагера 15 дена ядохме почти само варено жито. По отношение на написаното от така наречения " грейдер" - запомни едно - нито сега сме се американизирали, нито преди, когато бяхме под руско влияние се пославянчихме. Ние, българите, сме древен народ и знаем много добре историята си. А така наречената славянска теория е възникнала и наложена по политически причини в средата на ХVІІІ в. Ти се поинтересувай, в коя държава. Но за това трябва много да ти обяснявам, а тук няма да стигне мястото. За това, че студентите от България знаеха предимно английски, главна вина има руската страна. В офертата предложена от нея, пишеше, че ще бъдем настанени на " Руский берег", а там работния език за чужденците ще е английски.  А това пък, че вашите студенти, които уж в училище и в университета бяха учили английски, а не можеха да продумат две думи на кръст - си е техен проблем, не наш. Студентите от България, както и ние, ръководителите, се лишихме от почивките си, от отпуските, дадохме немалко лични пари, и пропътувахме около 5000 км, само и само да потръгнат тези контакти. И понеже стана много дълго, а има още много какво да се каже, тъй като аз бях ръководител и знам доста неща, които вие не знаете, ще добая само едно - когато в септември 2011г., Хаутиев дойде в София за нови преговори, той се скри и от мен и от доц. Иво Топалилов, въпреки, че преди това се правеше на герой. Опита се да излъже в СУ и на други места, но не му мина номера. И до " грейдер" и " доктор" - писах ви на български, а вие, понеже се считате за мои братя славяни - надявам се, ще ме разберете. За разлика от всички вас, които сте писали с псевдоними тук, мен не ме е страх да застана зад мнението си, и затова ще си напиша истинското име - Иво Андровски. Които бяха на Чертов городок - ме познават.Бъдете здрави!


Ссылка http://73online.ru/readnews/12427

32

Re: Проект "Начни С Себя!"

Вот результат перевода с болгарского на русский язык, результат работы переводчика от google

Болгары не устраивает то, что они были в палатках и были трудных условиях, и что были обмануты Hautiev и компании. Я лично присутствовал на переговорах Hautiev Министерства культуры, по ректор и декан факультета истории, очень хорошо знаем то, что было предложение со стороны России, и то, что контракты подписаны. А когда что-то обещает слева и справа и подписывать контракты на таком высоком уровне - они будут выполнены. И эти контракты были на самом деле Русской частной берег. Мы не знаем, что мы будем в палатках, и мы не были к ним готовы. Не носите простые инструменты, которые бы нас - фонари и т.д. Как Hautiev сказал нам, что мы будем в палатках - после того как мы приземлились в Ульяновск, мы отправились на обед и он принес нам паспорта. Сообщить нам во время путешествия в фургоне в лагерь и пообедать в ресторане в то время как наши паспорта были, мы сказали, что мы пошли в Русской частной берег. Наше недовольство исходит из того, что мы Hautiev Шаукат Богданов и наши паспорта и пошел домой 17 дней не возвращает их. Мы были взяты в заложники и у меня была голова, как больная девочка из нашей группы и не было паспорта, чтобы взять ее в больницу. Мы не смогли обменять деньги без паспорта, и т.д. Болгарская группу и был выпущен открытый список для участия в раскопках, несмотря на первоначальные соглашения и наши неоднократные требования на меня и профессора Иво Topalilov после нашего прибытия в лагерь. Что касается условий в лагере - не были соблюдены любым стандартам и требованиям и в соответствии с вашим русским законодательством. Это неприемлемо в лагеря, разделенные большим расстоянием от медицинских учреждений, используя 90 человек, как в городок Чертофф и 130 в Новой Bedenyga, ни медицинского центра, медицинского назначения и лекарственные препараты, необходимые для оказания первой помощи. Недопустимо носить воду из Волги отсек для мытья и бритья. Благодарные, что это изменение не было случайностью, будет искалеченных кого-то или что-то. Лагерь в Новой Bedenyga мы были тогда, был несчастный случай, а потом я увидела символы главы Самарского университета приняли, как побелить, плести языком и не знаю, что делать. Два часа ушло на организацию и транспортировки пострадавшего в больницу. К счастью - ничего серьезного. Ну, ударил топором в голову, рухнула, но не сотрясением мозга, переломом основания черепа или что-то. И еще одно из условий в лагере - Вы будущих русских студентов Русская интеллигенция и управлять той или иной стране их. Не позволяйте позволит вам спать на земле, и вы унизить. Ульяновский университет и Правительства Ульяновской области должны были предоставить Вам необходимые для этой экспедиции, и многие из вас даже не "penyki" в своих палатках. Так я спрашиваю их - где деньги пошли на UlGPU и 50 тысяч евро, который был предоставлен Правительством Ульяновской области и Комитет по культурному наследию, особенно для экспедиции городок Чертофф, в которой карма и все в лагере 15 дней Почти ел только вареную пшеницу. В связи с написанием так называемой "скребок" - помните одну вещь - мы сейчас не американизированный, либо раньше, когда мы были под русским влиянием poslavyanchihme. Мы болгары древних людей, и очень хорошо знаю их историю. Так называемые славянские теория возникла и наложил по политическим причинам в середине восемнадцатого века вы заинтересованы в любой стране. Но есть много, чтобы объяснить, но нет места, чтобы пойти. Это студенты из Болгарии знали в основном английский, основная вина стороны России. Предложение ее предложение, сказал, что будет сделан на "Русской частной Берег", в то время работал там в качестве иностранного языка английский. А там, что ваши студенты в школе и в университете обучались на английском языке, не говоря ни слова могут быть двух слов на кресте - это их проблема, не наша. Студенты из Болгарии и мы, менеджеры не хватает на праздники, праздники, дал много личных денег и отправился около 5000 километров, просто идти и эти контакты. И потому, что это было очень давно и до сих пор много говорить, потому что я был руководителем, и я знаю много вещей, которые вы не знаете, мы добавили только одно -., Когда в сентябре 2011 года, Hautiev приехал в Софию для новых переговоров, он спрятала от меня профессор Иво Topalilov, хотя ранее героя. Он попытался лечь в университете и в других местах, но его номера пошла. И «грейдер» и «врач», - я писал вам в Болгарии, и вы, потому что я считаю, мои братья славяне - Я надеюсь, что вы поймете меня. В отличие от всех вас, кто написал с псевдонимами здесь, я не боюсь стоять за свое мнение, и мы будем писать свое настоящее имя - Иво Androvski. Кто были Чертофф городок - poznavat.Badete мне здоровы!


Может кто сможет сделать более корректный перевод? И хотелось бы знать, что скажет на это Настя Погодина )))

33

Re: Проект "Начни С Себя!"

Он явно многим расстроен. smile
Я как понял, расчитывали на одно а в итоге получили совсем не то, да и в очень уменьшенной степени. smile
Человек столкнулся видимо с Российской реальностью, и не как не может уложить это у себя в голове.

34

Re: Проект "Начни С Себя!"

Как обычно в "Единой россии",  деньги освоены в полном объеме ))))))))))))))))))))))))))))))

Re: Проект "Начни С Себя!"

Всем привет. Извините, что не отвечала.
В мае 2011 года я покинула проект. Поэтому сама нигде не участвовала. На все комментарии сверху могу сказать одно - хотели как лучше - получилось как всегда у правительства или у кого-то там. Ребята с которыми мы вместе начинали организовывать все это -  остались довольными, как они потом мне рассказывали. И фотки я видела - тоже вроде все красиво. Хотя и половины не реализовали.
Что касается денег - все студенты,задействованные в качестве организаторов ( лично я была членом молодежного совета) - не увидели ни копейки, это точно) Так что куда они уплыли мне не известно. Впрочем я не удивлена. По некоторым личным разногласиям по организации летнего лагеря и не только - я ушла из проекта, так как слишком много воды, а по факту ничего.
Обсуждать кто как деньги отмывал мне не хочется, так как меня это совершенно не касается. Стыдно за организаторов - когда ездили в Барыш волонтерами и в детском доме помогали детям - то жили мы, конечно не в шикарных условиях, но и не в палатках. Приглашаешь иностранца - предоставь уровень, тем более если он еще и платит. Несколько лет назад я была в Болгарии в творческом лагере(я дизайнер так-то) - уровень отличный, месяц назад я была в Польше на фестивале - тоже все прекрасно. Этим и отличается Европа и Россия - там присваивают только часть, а у нас 100%. Мне очень жаль, что та задумка, которую мы изначально хотели реализовать не удалась. Идея была потрясающая - показать людям, что есть активисты, которым важно историческое наследие, а получилось "для галочки". Но рада, на самом деле, что мне не пришлось краснеть перед иностранцами за некомпетентное руководство.

36

Re: Проект "Начни С Себя!"

Анастасия, а вы пытались поднять этот вопрос в то время когда были в "ручье" мероприятия? Или просто - тихо, мироно "ушли"?

Re: Проект "Начни С Себя!"

Второй вариант.

38

Re: Проект "Начни С Себя!"

Ну тут на сайте ulgov.ru оказывается ещё новость по проекту :

Проект «Начни с себя» в Ульяновской области в 2013 году будет направлен на развитие молодёжного волонтёрского патриотического движения

Об этом Губернатору Сергею Морозову доложила Министр образования Ульяновской области Екатерина Уба.

Как отметил глава региона, этот проект должен стать механизмом реализации идеи региональной идентичности посредством современных форм работы с молодёжью.

По словам Екатерины Уба, в 2013 году в каждом муниципальном образовании региона планируется определить «пилотные» площадки, каждая из которых должна будет иметь «привязку» к конкретному памятнику истории и культуры, нуждающемуся в благоустройстве и сохранении.

Также в летний период планируется организовать лагерь-реконструкцию с рабочим названием «История, пропущенная через руки» на территории базы историко-туристического комплекса «Археопарк «Междуречье» (с.Новая Беденьга). Участники проекта - порядка 200 школьников и студентов - проведут реконструкцию процесса зарождения ремёсел на территории Симбирского края. Итогом работы лагеря станет творческий отчёт участников на мероприятиях II Международного фестиваля живой истории «Волжский путь» в августе 2013 года.

Волонтеры проекта с акцией «Письмо в 2048 год», приуроченной к 400-летию Ульяновска, проведут тематические дни в летних оздоровительных лагерях. Это «письмо в будущее», о том, каким бы дети хотели видеть свой город или посёлок в 2048 году, и что каждый готов сделать, чтобы эта мечта сбылась. Планируется, что в результате получится книга – модель будущего Ульяновской области.

По словам Екатерины Уба, итогом работы проекта в летнем сезоне этого года может стать слёт палаточных лагерей для активистов «Начни с себя». «Школьники региона, которые на протяжении лета вели работу по сохранению историко-культурного наследия, благоустройству памятников и территорий, смогут представить творческий отчёт. После этого станет возможным создание Большой Книги проекта «Начни с себя», предполагается, что её презентация пройдет на одной из площадок Международного культурного форума 2013 года», - отметила Екатерина Уба.Для справки:

«Пилотный» проект  «Начни с себя» был реализован в 2009 году на территории музея «Усадьба Языковых» (Ульяновская область, Карсунский район, с. Языково), в 2010 году – на 8 территориях Ульяновской области.

В 2011 году была проведена международная экспедиция на территории Старомайнского района. Работа интернационального волонтёрского лагеря «Vive, Майна!» была нацелена на развитие межкультурного диалога и сотрудничества волонтёров, вовлечение молодежи в добровольческое движение по сохранению исторического и культурного наследия, обсуждение конкретных действий по развитию будущего археологического историко-культурного заповедника «Старая Майна».

В 2011 году партнёром программы стал международный проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Смена собрала школьников старших классов школ-кандидатов и участников программы «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».

В 2012 году на территории Старомайнского и Чердаклинского районов в рамках международного волонтёрского лагеря «Начни с себя» прошли 2 экспедиции. Активными участниками лагеря стали школы-спутники проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».